Smjerovi u našoj školi:

Fitofarmaceut agrotehničar:

U toku četvorogodišnjeg obrazovanja učenici će izučavati ukupno 124 modula u okviru 13 predmeta općeobrazovne nastave, 11 predmeta stručno- teoretske nastave, kao i kroz časove praktične nastave. Nakon položenog maturskog ispita učenik stiče diplomu Fitofarmaceut agrotehničar.

Ovim zanimanjem stiču se osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti , biljnih štetočina i korova. Uči se o mjerama zaštite bilja, zaštitnim sredstvima  i njihovoj upotrebi , te njihovo djelovanje na čovjeka i okolinu.

Tokom teoretske i praktične nastave stiču se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( rataskog bilja, povrća, voća , vinove loze, cvijeća ) ,  i animalnoj proizvodnji.

Veterinarski tehničar:

Poslove veterinarske djelatnosti obavljaju veterinarski kadrovi visokoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Srednjoškolski nivo obrazovanja stječe se na osnovu nastavnih planova i programa, koji daju osnovna znanja i vještine za poslove veterinarskog tehničara. Veterinarski tehničar samostalno obavlja poslove tehničke prirode kao što su: dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, kontrola higijene, hranjenja, napajanja životnija, pomaganje kod lječenja, pomaganje kod hiruških zahvata, sterilizaciju instrumenata i druge poslove prema nalogu doktora veterinarske medicine i prema pravilima struke.

(U  veterinarskim stanicama, ambulantama, klinikama, farmama i uzgojilištima životnija, kao i drugim poslovima iz kompleksa stočarstva i zaštite čovjekove okoline.)

Prehrambeni tehničar:

Učenici će tokom školovanja naučiti tehnološki proces prerade hrane, analizu kvaliteta namirnica, uticaj namirnica na zdravlje ljudi. Praktičan rad se obavlja u vlastitoj laboratoriji i prehrambenoj industriji.Prehrambeni tehničar se može zaposliti u prehrambenoj industriji ili nastaviti školovanje na fakultetu.

Kozmetički tehničar:

Učenici će naučiti sve o njezi lica i tijela. Praktična nastava se obavlja u školskom salonu. Nakon završetka školovanja može se zaposliti u nekom od salona, otvoriti vlastiti salon ili nastaviti školovanje.

Nutricionist tehničar

Tehničari nutricionisti su osobe educirane o načelima zdrave prehrane, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje. Nakon završetka četverogodišnjeg školovanja učenici polažu završni ispit. Zvanje Tehničar nutricionist je završno zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na srodnim fakultetima.

Poljoprivredni tehničar:

Učenici će naučiti sve o proizvodnji hrane biljnog i animalnog porijekla.
Praktičan dio nastave učenici obavljaju na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon završetka školovanja, poljoprivredni tehničar se može zaposliti na poljoprivrednom dobru, farmi, pokrenuti vlastitu proizvodnju hrane ili nastaviti školovanje na fakultetu.

Farmer:

Učenici će naučiti o anatomiji i fiziologiji domaćih životinja te uzgoju i ishrani preživara i nepreživara. Savladat će korištenje poljoprivredne mehanizacije i proizvodnju hrane za domaće životinje. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru i  privatnim farmama. Farmer se može zaposliti na farmama domaćih životinja i ergelama za uzgoj konja ili pokrenuti vlastiti biznis.

Frizer:

Učenici će naučiti sve o njezi kose, biće u toku najnovijih svjetskih trendova u šišanju, farbanju, nadogradnji kose i pravljenju frizura. Praktična nastava se obavlja u modernom školskom salonu i privatnim salonima a nakon završetka obrazovanja može se zaposliti u nekom od salona ili otvoriti vlastiti.

Cvjećar – vrtlar:

Učenici će naučiti sve o proizvodnji, zaštiti i njezi cvijeća.. Praktična nastava se obavlja na školsom poljoprivrednom dobru, Javnom komunalnom preduzeću Park u Nedžarićima i Sokolović koloniji (rasadnicima hortikulturnih biljaka). Nakon završetka obrazovanja može se zaposliti u nekoj od cvjećara, rasadnika ili pokrenuti vlastitu proizvodnju i prodaju cvijeća i rasada.

Voćar – vinogradar – vinar:

Učenici će naučiti sve o uzgoju voća i vinove loze također i o procesu proizvodnje vina. Praktična nastava se obavlja na školskom poljoprivrednom dobru. Nakon obrazovanja može se zaposliti na poljoprivrednom dobru, vinariji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju.

Pekar:

Učenici će naučiti kako napraviti hljeb, ukusna peciva i slatke konditorske proizvode koji u potpunosti isunjavaju zdravstveno-higijenske zahtjeve. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici. Pekar se može zaposliti u pekari, pekarskoj industriji,  mlinu ili pokrenuti vlastiti obrt.

Mesar:

Učenici će naučiti sve o mesu i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mesa. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi mesne industrije i privatnim mesnicama i klaonicama. Mesar se može zaposliti u mesari, mesnoj industriji ili pokrenuti vlastiti obrt.

Prerađivač mlijeka:

Učenici će naučiti sve o mlijeku i tehnološkom procesu proizvodnje prerađevina od mlijeka. Praktična nastava se obavlja u školskoj radionici gdje imaju priliku da rade na najsavremenijoj opremi  i mljekarskoj industriji. Mljekar se može zaposliti u mljekarskoj industriji ili pokrenuti vlastitu proizvodnju mlječnih prerađevina.