Ustav, zakoni, pravilnici, akti

USTAVOBJAVA
Ustav Kantona Sarajevo i amandmani I-XLII na Ustav Kantona Sarajevo
“Službene novine Kantona Sarajevo”
1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17
ZAKONOBJAVA
1. Okvirni Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini1. “Službene novine BiH”  18/03
2. Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo2. “Službene novine Kantona Sarajevo” 23/17
3. Izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju3. “Službene novine Kantona Sarajevo” 30/19
4. Zakon o radu Federacije BiH4. “Službene novine FBiH” 26/16
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu5. “Službene novine FBiH” 89/18
6. Zakon o upravnom postupku6. “Službene novine FBiH” 2/98
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku7. “Službene novine FBiH” 48/99
8. Zakon o udžbenicima KS8. ”Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/19, 34/20, 33/21
9. Zakon o javnim nabavkama9. Sl. glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22
10. Zakon o obrazovanju odraslih10. ”Službene novine Kantona Sarajevo” br. 40/15,40/20
11. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih11. “Službene novine Kantona Sarajevo” br. 40/15,40/20
KOLEKTIVNI UGOVOROBJAVA
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo 2022. godina“Službene novine Kantona Sarajevo” 38/22
PRAVILNICIOBJAVA
1. Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje Kantona Sarajevo

1-1. Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje Kantona Sarajevo – 2024
1. “Službene novine Kantona Sarajevo” 23/04
2. Izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo2. “Službene novine Kantona Sarajevo”
 
27/08, 45/20, 7/21
3. Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi3. “Službene novine Kantona Sarajevo” 4/19
3-1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu uĉenika3-1. “Sluţbene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21
4. Izmjene i dopune Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi 4. “Službene novine Kantona Sarajevo” 9/19
5. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo5. “Službene novine Kantona Sarajevo” 24/18
6. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita6. “Službene novine Kantona Sarajevo” 12/00
7. Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS 7. “Službene novine Kantona Sarajevo” 2/18
8. Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi8. “Službene novine Kantona Sarajevo” 36/10, 15/22
9. Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju9. “Službene novine Kantona Sarajevo” 32/19
10. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika10. “Službene novine Kantona Sarajevo” 19/04
11. Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo11. “Službene novine Kantona Sarajevo” 12/22, 22/22
12. Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 12. “Službene novine Kantona Sarajevo” 9/22
13. Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 13. “Službene novine Kantona Sarajevo” 42/17
14. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 14. “Službene novine Kantona Sarajevo” 23/18
15. Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola15. “Službene novine Kantona Sarajevo” 46/18
16. Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo16. “Službene novine Kantona Sarajevo” 15/18
17. Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo17. “Službene novine Kantona Sarajevo” 20/22
18. Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, broj 02-04-19354-4/22, od 12.05.2022. godine 18. “Službene novine Kantona Sarajevo” 24/22
19. Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave19. ”Službene novine Kantona Sarajevo” 2/20, 24/20
20. Pravilnik o izmjeni pravilnika o neopravdanom izostajanju s nastave20. ”Službene novine Kantona Sarajevo” 2/20, 24/20
21. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u gimnaziji, učiteljskoj, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi21. ‘Službene novine Kantona Sarajevo” 12/17, 16/17)
22. Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse22. ‘Službene novine Kantona Sarajevo” 5/18
23. Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo23. ”Službene novine Kantona Sarajevo” 3/20
24. Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo24. ”Službene novine Kantona Sarajevo”, 34/12
25. Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika25. ”Službene novine Kantona Sarajevo” 19/04
26. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika26. ”Službene novine Kantona Sarajevo” 12/00, 10/01, 22/04
27. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine27. “Službene novine Federacije BiH, broj 96/19”
28. Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama kantona sarajevo28. Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/24
ŠKOLSKI AKTI
PRAVILNIK – o kućnom redu škole
PRAVILNIK – o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda
PRAVILNIK – o nenormiranim poslovima nastavnika
PRAVILNIK – o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
PRAVILNIK – o radu – 2022/2023
Etički kodeks za oblike odgojno – obrazovnog rada
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije
Etički kodeks u online okruženju za učenje
PRAVILNIK – o vrstama vlastitih javnih prihoda, načina i rokova raspodjele i saglasnost – 2024
PLAN INTEGRITETA
PLAN INTEGRITETA sa izmjenama i dopunama
PRAVILNICI O ZAŠTITI NA RADU
Opći akt – pravilnik o zaštiti od požara
Opšti akt – Zahtjevi u pogledu zdravstvenih psihofizičkih sposobnosti zapsolenika
Plan i program mjera zaštite na radu
Plan i program mjera zaštite od požara
Pravilnik o ličnoj i zaštitnoj opremi
Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaja godišnjih izvještaja
Pravilnik o zaštiti na radu
Program obuke radnika iz oblasti zaštite na radu
Program obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
Plan evakuacije učenika i zaposlenika sa aspekta zaštite od požara