Poslove veterinarske djelatnosti obavljaju veterinarski kadrovi visokoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Srednjoškolski nivo obrazovanja stječe se na osnovu nastavnih planova i programa, koji daju osnovna znanja i vještine za poslove veterinarskog tehničara. Veterinarski tehničar samostalno obavlja poslove tehničke prirode kao što su: dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, kontrola higijene, hranjenja, napajanja životnija, pomaganje kod lječenja, pomaganje kod hiruških zahvata, sterilizaciju instrumenata i druge poslove prema nalogu doktora veterinarske medicine i prema pravilima struke.

(U  veterinarskim stanicama, ambulantama, klinikama, farmama i uzgojilištima životnija, kao i drugim poslovima iz kompleksa stočarstva i zaštite čovjekove okoline.)