Dragi učenici, poštovani roditelji,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/18, 17/19 i 24/19), provodi eksternu maturu u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Također, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/19 i 33/21), učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.

S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je donijelo odluku kojom određuje šest osnovnih škola u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu te dostaviti dokumentaciju za unos podatka u EMIS informacioni sistem za upis u prvi razred srednje škole putem online sistema.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo će prijave/dokumente dostavljati u sljedeće osnovne škole u kojima će ujedno polagati i eksternu maturu:

  1. OŠ „Šip“
  2. Deveta osnovna škola Ilidža
  3. OŠ „Podlugovi“
  4. OŠ „Hadžići“
  5. OŠ „Srednje“
  6. OŠ „Safvet-beg Bašagić“

Prilikom prijave učenici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  • Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu,
  • Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2024/2025. godini.

Rok za prijavu učenika za polaganje eksterne mature, a koji su završili osnovno obrazovanje izvan Kantona Sarajevo, je 10. juni 2023. godine.

 Učenici koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države u skladu sa vlastitim propisima, dužni su, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i Pravilnikom o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/21), izvršiti ekvivalenciju i nostrifikaciju obrazovnih isprava.

U skladu sa članom 6. i 8. Pravilnika o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na obrascu N/E 1 koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva, u dijeli Preuzimanje – Zahtjevi i obrasci (Link: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci). 

Nakon izvršene ekvivalencije i nostrifikacije, potrebno je da učenici dostave dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, Rješenje o izvršenoj nostrifikaciji i Dokumente/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2024/2025. godini) u OŠ „Edhem Mulabdić“ kako bi se izvršio unos potrebnih podataka u informacioni sistem i kreirao oID učenicima (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika za prijavu na online sistem.

Rok za prijavu učenika koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države u skladu sa vlastitim propisima, je 10. juni 2024. godina.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će blagovremeno objaviti na web stranici Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2024/2025. godini.

Izvor: https://mo.ks.gov.ba/