Vijeće učenika

Član 150. (Vijeće učenika)

(1) Vijeće učenika škole bira se svake godine i čine ga predstavnici odjeljenjskih zajednica.

(2) Učenici u školi mogu formirati i udruženje učenika pojedinih razreda.

(3) Vijeće učenika bira predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara većinom glasova članova vijeća. (4) Vijeće učenika učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:

a) odvijanjem nastavnog procesa,

b) organiziranjem vannastavnih aktivnosti,

c) organiziranjem izleta i ekskurzija,

d) učešćem učenika u saradnji škole sa društvenom zajednicom,

e) organiziranjem pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama,

f) prevencijom maloljetničke delinkvencije i

g) drugim aktivnostima utvrđenim pravilima škole.

(5) Predsjednik vijeća učenika ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa i organa upravljanja na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike, bez prava na odlučivanje. (6) Način rada vijeća učenika regulira se poslovnikom koji donosi vijeće učenika uz saglasnost direktora, koji je obavezan učenicima pružiti stručnu pomoć pri formiranju vijeća učenika.

(7) Broj članova, način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktom škole.