Vijeće roditelja

Član 152.

(Vijeće roditelja škole)

(1) Vijeće roditelja srednje škole bira se svake školske godine, a čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole.

(2) Vijeće roditelja škole bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova, a prvu sjednicu vijeća saziva direktor škole.

(3) Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:

a) unapređivanjem uvjeta rada škole i odgojno-obrazovnog procesa,

b) povezivanjem škole s ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima,

c) biranjem predstavnika roditelja u školski odbor od prijavljenih kandidata,

d) učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju

obrazovni i odgojni rad u školi, posebno s ciljem praćenja i preveniranja maloljetničke delinkvencije,

e) razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika, nastavnika i roditelja i

f) drugim poslovima utvrđenim pravilima škole i drugim relevantnim aktima.

(4) Način rada vijeća roditelja regulira se poslovnikom koji donosi vijeće roditelja uz saglasnost direktora.

(5) Predsjednik vijeća roditelja ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike i roditelje, bez prava na odlučivanje.

Član 153.

(Vijeće roditelja srednjih škola Kantona)

(1) S ciljem unapređivanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada u srednjim školama formira se Vijeće roditelja srednjih škola Kantona.

(2) Vijeće roditelja iz stava (1) ovog člana čini po jedan predstavnik roditelja iz svake srednje škole Kantona, kojeg predlaže vijeće roditelja škole.

(3) Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:

a) unapređivanjem uvjeta rada škola,

b) povezivanjem škola s ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima,

c) učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju

obrazovni rad u školama, posebno programa koji se odnose na suzbijanje maloljetničke delinkvencije,

d) razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika, nastavnika i roditelja i

e) drugim poslovima utvrđenim relevantnim aktima.

(4) Način rada Vijeća roditelja srednjih škole Kantona regulira se poslovnikom koji donosi Vijeće roditelja uz saglasnost ministra.