Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
Direktorica: Velagić Seada
Pomoćnik direktora: Sabina Džananović
Voditelj dijela nastavnog procesa za poljoprivredu: Kurtović Sadeta
Voditelj dijela nastavnog procesa za prehranu: Jesenković Nevzeta

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog: Hamamdžić Meriha
Psiholog: Krupalija Senada
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: Šečić Aida
Tehnički sekretar: Čengić Namik
EMIS odgovorna osoba: Sabina Džananović

E-dnevnik: Sabina Morić

Samostalni referent za plan i analizu: Hodžić Aida
Računovodstveni referent: Ajanović Fatima

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsjednik školskog odbora: Fatić Fadil

Član: Hodžić Ibro

Član: Fahrudin Lošić