Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
V.D. Direktorica: Kurtović Sadeta
Pomoćnik direktora:
Voditelj dijela nastavnog procesa za poljoprivredu:
Voditelj dijela nastavnog procesa za prehranu: 

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog: Hamamdžić Meriha
Psiholog: Krupalija Senada
Bibliotekar: Mujčinović Mirsada

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: Šečić Aida
Tehnički sekretar: Čengić Namik
EMIS odgovorna osoba: Sabina Džananović
WEB dizajn i programer: Čengić Namik

Samostalni referent za plan i analizu: Hodžić Aida
Računovodstveni referent: Ajanović Fatima

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsjednik školskog odbora: Fatić Fadil
Članovi: Hodžić Ibro, Fahrudin Lošić