KONKURS

Broj: 02-13-2972/22

Sarajevo, 02.06.2022.godine

Na osnovu člana 123. Stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:23/17,  30/19 i 33/21), člana 4. i 5. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Sl.novine Kantona Sarajevo” broj:12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj:                                       11-11-30-15600-  /22 od 20. 05. 2022. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-1-1958/22 od 02.06.2022. godine, direktorica škole raspisuje :

J   A   V   N   I      K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 55. 71000 Sarajevo, www.mspvps.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

 1. nastavnik/nastavnica Matematike, 1 izvršilac – 4 časa nastavne norme sedmično,          na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 2. nastavnik/nastavnica Sociologije, 1 izvršilac – 8 časova nastavne norme sedmično,            na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 3. nastavnik/nastavnica Kulture religija, 1 izvršilac – 8 časova nastavne norme sedmično,   na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 4. nastavnik/nastavnica Informatike, 1 izvršilac – 6 časova nastavne norme sedmično,          na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 5. nastavnik/nastavnica Latinskog jezika, 1 izvršilac – 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 6. nastavnik/nastavnica Praktične nastave za zanimanje kozmetički tehničar, 1 izvršilac –   22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do       31. 8.2023. godine;
 7. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za prehranu, 1 izvršilac – 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do povratka radnika sa poslova voditelja dijela nastavnog procesa, a najkasnije do 31. 8. 2023. godine;
 8. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za prehranu, 1 izvršilac – 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;
 9. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta i praktične nastave za prehranu, 1 izvršilac –       22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31. 8. 2023. godine;
 10. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta i praktične nastave za poljoprivredu, 1 izvršilac – 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do povratka radnika sa poslova voditelja dijela nastavnog procesa, a najkasnije do                   31. 8. 2023. godine;
 11. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za poljoprivredu, 1 izvršilac – 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;
 12. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za zanimanje kozmetički tehničar, 1 izvršilac – 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;
 13. nastavnik/nastavnica Stručnih predmeta za frizere i kozmetičke tehničare, 1 izvršilac – 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do          31. 8. 2023. godine;
 14. nastavnik/nastavnica Hemije, 1 izvršilac – 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;
 15. nastavnik/nastavnica Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do povratka radnika sa funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31. 8. 2023. godine;
 16. nastavnik/nastavnica Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 17. ekonom – 1 izvršilac – 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine  do 31. 8. 2023. godine;
 18. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme – 1 izvršilac – 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 19. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme – 1 izvršilac – 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;
 20. radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme – 1 izvršilac – 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od  01.9. 2022. godine do 31. 8. 2023. godine;

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od 1 do 16 obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za stručnu, tehničku i srodnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za srednje obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za srednju školu:

 • vrše neposredan odgojno-obrazovni rad na časovima redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave,
 • rad sa odjeljenskom zajednicom,
 • rad na poslovima razredništva,
 • rad na vannastavnim slobodnim aktivnostima učenika,
 • rad sa učeničkim organizacijama,
 • rad i prisustvo kulturnim i sportskim aktivnostima učenika,
 • svakodnevne pripreme za nastavu,
 • vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije,
 • roditeljski sastanci, kontakti sa roditeljima,
 • dežurstva u školi,
 • rad na rasporedu časova redovne, dodatne, dopunske i fakultativne, produžne i pripremne nastave,
 • rad na ispitima vanrednih učenika,
 • rad na rasporedu polaganja vanrednih ispita,
 • učestvuju u radu stručnih organa,
 • stalno stručno usavršavanje,
 • poslovi mentora,
 • pripreme za samostalno-odgojno-obrazovni rad pripravnika,
 • pripreme za pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje,
 • dopunski, razredni i popravni ispiti,
 • vrše i druge poslove prema nalogu direktora i stručnih organa škole.

Poslovi radnog mjesta pod rednim brojem 17. su:

 • sastavljanje mjesečnih obračuna svih vrsta sa rekapitulacijom,
 • uplata obaveza na lična i ostala primanja radnika,
 • podizanje novca uz obradu čekova ili naloga,
 • evidencija (L.D., bolovanje, krediti i dr.),
 • podjela kupona za prevoz radnika u gradskom saobraćaju,
 • obračun doprinosa,
 • obračun konačnog LD radnika,
 • prijavljivanje radnika u PIO uz izradu obrazaca M-4
 • vodi blagajnički dnevnik uz svakodnevno zaključivanje,
 • prima novac u blagajnu po priznanicama.

Poslovi radnih mjesta pod rednim brojevima od 18. do 20. su:

–    pranje prozora, vrata, zidova sa masnom bojom ili tapetama (najmanje

jedanput mjesečno),

–    pranje podova svakodnevno, odnosno usisavanja prašine sa podova koji su

     pokriveni itisonom,

–    svakodnevno brisanje prašine sa površine namještaja,

–    svakodnevno pranje, čišćenje i dezinfekcija sanitarno-higijenskih prostorija

     detaljno,

–    iza svakog odmora brzo čišćenje sanitarno-higijenskih prostorija,

–    čišćenje prostorija između jutarnje i popodnevne smjene,

–    prijavljivanje štete u prostorijama za koje je zadužen, domaru škole,

–    obavlja i druge poslove u vezi sa higijensko-tehničkim održavanjem i

     pripremanjem prostorija za normalan rad,

–   dostava pošte putem dostavne knjige za potrebe škole,

–   kontakti sa SDK za potrebe računovodstva,

–   ostali kurirski poslovi koji se javljaju svakodnevnim poslovanjem škole.

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi za radna mjesta navedena pod rednim brojevima od 1. do 16. su:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:

 1. završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završen drugi fakultet i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,
 2. završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,
 3. praktičnu i nastavu u okviru laboratorijskog rada izvode i nastavnici sa završenim VII, odnosno VI stepenom stručne spreme, u skladu sa nastavnim planom i programom, majstori, poslovođe, specijalisti instruktori sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme i sa pet godina radnog iskustva u struci i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta

U nastavnom planu i programu utvrđuje se stručna sprema i profil nastavnika i stručnih saradnika za svaki predmet i propisana su kako slijedi:

 1. Nastavnik/ca matematike
  1. VSS – VII stepenom stručne spreme, predbolonjski sistem obrazovanja, profesor matematike, profesor matematike i informatike, profesor matematike i fizike,
 2. Diplomirani matematičar, diplomirani matematičar- informatičar, koji imaju položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta;
 3. I (prvim) ciklusom studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, bakalaureat/Bachelor matematike, bakalaureat/Bachelor matematike i informatike, bakalaureat/Bachelor matematike i fizike, koji imaju položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta;
 4. II (drugim) ciklusom studijskog programa, sa ostvarenih 300 ECTS bodova, magistar matematike, magistar matematike i informatike, magistar matematike i fizike,  koji imaju položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta;

III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom, koji imaju položenu pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta

 • Nastavnik/ca sociologije
 • Filozofski fakultet, odsjek za filozofiju i sociologiju sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Fakultet političkih nauka, odsjek za sociologiju i stekao zvanje profesor, magistar i doktor sociologije i Bakalaureat/Bachelor u trajanju od četiri studijske godine sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Nastavnik/ca kulture religija

Filozofski fakultet:

 • odsjek filozofija i stekao zvanje Profesor filozofije, Magistar filozofije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta,
 • Doktor filozofije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • odsjek sociologija i stekao zvanje Profesor sociologije, Magistar sociologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta,
 • Doktor sociologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • odsjek filozofija i sociologija i stekao zvanje Profesor filozofije i sociologije

Fakultet političkih nauka:

 • Profesor sociologije,
 • Profesor kulture religija

Teološki fakultet

 • Nastavu iz predmeta Kultura religija od I do IV razreda srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (četverogodišnje obrazovanje), izvodi navedeni profil za gimnaziju i nastavnik koji je završio (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za navedenu oblast sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.
 • Nastavnik/ca informatike

Nastavnik/ca sa najmanje završenim VII (sedmim) stepenom obrazovanja – VSS (visoka stručna sprema) ili najmanje završenim drugim ili trećim ciklusom, s prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta po bolonjskom principu školovanja, koji imaju položenu pedagošku, psihološku, didaktičku i metodičku grupu predmeta na nastavnom fakultetu i koji imaju sljedeća stručna zvanja:

 • diplomirani matematičar-informatičar,
 • magistar matematike, nastavnički smjer,
 • magistar softverskog inženjeringa,
 • magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka,
 • završen Prirodno-matematički fakultet informatičkog i računarskog usmjerenja,
 • diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer informatike i računarstva,
 • završen Elektrotehnički fakultet informatičkog i računarskog usmjerenja,
 • profesori drugih predmeta koji su završili dvogodišnji kurs informatike na elektrotehničkom ili drugom fakultetu
 • Nastavnik/ca latinskog jezika
 • Profesor latinskog jezika i književnosti (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA) – Filozofski ili Filološki fakultet
 • Diplomirani klasični filolog/diplomirani profesor klasične filologije (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA) ) – Filozofski ili Filološki fakultet,
 • Diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)  – Filozofski ili Filološki fakultet
 • Magistar historije i latinskog jezika, nastavnički smjer II ciklus (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)

Magistar latinskog jezika i rimske književnosti u dvopredmetnoj kombinaciji, nastavnički smjer II ciklus (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA) ) – Filozofski ili Filološki fakultet

 • Nastavnik/ca praktične nastave za zanimanje Kozmetički tehničar
 • Viši fizikalni terapeut – kozmetičar VI stepen sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Majstor kozmetičar sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme i sa pet godina radnog iskustva u struci i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • 8. i  9. Nastavnik/ca stručnih predmeta za prehranu
 • Poljoprivredni fakultet – dipl.inž. poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Poljoprivredni fakultet – dipl.inž. poljoprivrede za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Poljoprivredni fakultet – dipl.inž. poljoprivrede odsjeka za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet dipl. inž. poljoprivrede odsjeka za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Magistar / Magistra nauka prehrambene struke (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA) uz završen osnovni studij oblasti prehrambene tehnologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet – II ciklus – Magistar/magistra prehrambene tehnologije (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA) uz završen osnovni studij oblasti prehrambene tehnologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta

10. i 11. Nastavnik/ca stručnih predmeta i praktične nastave za poljoprivredu

Poljoprivredni fakultet  

 • Diplomirani inžinjer poljoprivrede sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta – odsjek za ratarstvo
 • Diplomirani inžinjer poljoprivrede sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta – odsjek za voćarstvo i vinogradarstvo

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

 • Diplomirani inžinjer poljoprivrede sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta – opći odsjek
 • Diplomirani inžinjer poljoprivrede sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta – odsjek za biljnu proizvodnju
 • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet  (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Završen II (drugi) ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odsjek biljna proizvodnja
 • Završen III (treći) ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odsjek biljna proizvodnja

12. Nastavnik/ca stručnih predmeta za zanimanje Kozmetički tehničar

 • Doktor medicine sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Završen fakultet medicinske struke VII stepen sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta
 • Magistar fizioterapije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (II ciklus bolonjskog studija obrazovanja)
 • Magistar zdravstvene njege sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (II ciklus bolonjskog studija obrazovanja)

13. Nastavnik/ca stručnih predmeta za frizere i kozmetičke tehničare

 • Profesor hemije sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom(PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Diplomirani inžinjer hemije sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Diplomirani inžinjer hemijske tehnologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Magistar hemije, nastavnički smjer – Prirodno-matematički fakultet – II ciklus sa predhodno završenim I ciklusom istog smjera (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 • Magistar inžinjerske hemije – Prirodno-matematički fakultet –II ciklus sa predhodno završenim I ciklusom istog smjera i sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 1. Nastavnik/ca hemije
 2. Profesor hemije sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 3. Diplomirani inžinjer hemije sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 4. Diplomirani inžinjer hemijske tehnologije sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (PREDBOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 5. Magistar hemije, nastavnički smjer – Prirodno-matematički fakultet – II ciklus sa predhodno završenim I ciklusom istog smjera (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 6. Magistar inžinjerske hemije – Prirodno-matematički fakultet – II ciklus sa predhodno završenim I ciklusom istog smjera i sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (BOLONJSKI SISTEM OBRAZOVANJA)
 1. i 16. Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti
 • Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
  • Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog,srpskog jezika
  • Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti
  • Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika
  • Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda
  • Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika
  • Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
  • Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika
  • Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH
  • Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH (stari sistem – 4+2)
  • Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti (stari sistem – 4+2)
  • Magistar/Master bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH (bolonjski sistem studija – 300 ECTS bodova)
  • Magistar/Master književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti (bolonjski sistem studija – 300 ECTS bodova)

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 17.

SSS sa najmanje 6 mjeseci iskustva u struci.

Uslovi za radna mjesta navedena pod rednim brojevima 18, 19, 20 :

Završena Osnovna škola ili SSS, kao i da je osposobljen za protiv-požarnu zaštitu.

DOPUNSKA PRAVA BORACA/BRANITELJA BiH

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 38/20 i 28/21).

MJESTO OBAVLJANJE RADA

Mjesto obavljanja rada radnika pod rednim brojevima od 1. do 8. i od 11. do 20.  je na adresi JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 55, 71000 Sarajevo, dok za radna mjesta pod rednim brojem 9. i 10. pored navedene adrese mjesto obavljanja rada može da bude na školskom poljoprivrednom dobru (Skolović Kolonija) ili kod privrednih subjekata sa kojima škola sklopi ugovore o realizaciji praktične nastave.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika navedenih pod rednim brojem od 1. do 16., se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme radnika navedenih pod rednim brojevima 3. se ostvaruje u I ili II smjeni, a u skladu sa Pravilnikom o radu i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika navedenih pod  rednim brojevima od 1. do 16. iznosi 1.221 KM, odnosno u skladu sa prijavom u Poreznoj upravi i zavisi od zvanja i stepena stručne spreme radnika.

Osnovna plaća radnika navedenih pod  rednim brojem 17 do  iznosi 825 KM, odnosno u skladu sa prijavom u Poreznoj upravi.

Osnovna plaća radnika/radnice pod rednim brojevima od 18. do 20. iznosi 676,50 KM + dopuna do 70% federalnog prosjeka, odnosno u skladu sa prijavom u Poreznoj upravi.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je  11.06.2022. godine.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava na javni konkurs se podnosi Komisiji iz člana 18. Pravilnika preporučeno putem pošte ili lično putem protokola škole koja je raspisala javni konkurs, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a         prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio          urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednju školu, Pedagoškim standardima i normativima za srednju školu i Pravilnikom o radu JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
e) saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pavilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs. Obrazac saglasnosti je sastavni dio ovag pravilnika;
f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA

a) uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi;

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

e) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje  Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od  tri mjeseca);

f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom         o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;

g) potvrda o posebnom priznanju UNSA;

h) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;

i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

j) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

 D i r e k t o r i c a:

Mr. Velagić Seada