Edukacija nastavnika

09.01.2019.  godine u prostorijama škole izvršena je obuka i testiranje iz oblasti protivpožarne zaštite od strane preduzeća „MAHER“ d.o.o Sarajevo. Uporedo pedagog škole Meriha Mamamdžić prezentirala je u kabinetu za strane jezike dvije teme: „Školski protokol u situacijama nasilja“ i „Postupak izricanja odgojno-disciplinskih mjera“.